Zgłoszenie student

Uczestnicy:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba zgłaszająca:

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Dane do faktury:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Adres email:

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W Kongresie Ekonomicznym

(zwany dalej: „Regulaminem”)

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Kongresie ekonomicznym wraz z wieczorną galą, który odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2019 r. we Wrocławiu (zwanym dalej: „Kongresem”).
 2. Organizatorem Kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł (zwana dalej: „Organizatorem").
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu Kongresu.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Kongresu, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Kongresu.

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Kongresu definicje oznaczają:

 1. Organizator Konkursu – Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.
 2. Uczestnik Kongresu – Uczestnikiem może być każda firma działająca, zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba fizyczna.
 3. Administrator Danych Osobowych – Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.

§ 3.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE

 1. Uczestnikiem Kongresu może być przedstawiciel / pracownik każdej firmy działającej, zarejestrowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba fizyczna.
 2. Uczestnik Kongresu może zostać zgłoszony przez Osobę zgłaszającą po uprzednim uzyskaniu na piśmie zgody zgłaszanego. Osoba zgłaszająca, akceptuje Regulaminu w imieniu zgłaszanych przez nią Uczestników i zobowiązuję się do przekazania im jego treści, w tym treści klauzuli informacyjnej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:
  • Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.365timing.pl lub www.365timinig.com
  • Przestrzeganie Regulaminu.
 4. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi:
  • Cena dla Uczestnika (za 1 osobę): 299 zł brutto (w tym 23% VAT),
  • Cena dla studenta (za 1 osobę): 79 zł brutto (w tym 23% VAT).
 5. W przypadku rezygnacji z udziału po 21 października 2019 r. pobierane jest 100% opłaty za zgłoszenie.
 6. Z tytułu uczestnictwa nie przysługuje zwrot kosztów wydatków poniesionych przez Uczestników (np. koszt dojazdu na Kongres).
 7. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.11.2019 r.

§ 4.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (DFR) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław (biuro@dfr.org.pl/ tel.: 71 736 06 20/ www.dfr.org.pl). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można pod adresem: iod@dfr.org.pl.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie Kongresu i rejestracja jego Uczestników, na podstawie akceptacji Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także marketingu bezpośredniego, rozumianego jako prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcy danych: pracownicy oraz współpracownicy DFR; podmioty, którym DFR zleca przetwarzanie danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania.
 4. Okres przechowywania danych: dane przechowywane są przez okres 10 lat.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji użytkowników Kongresu.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Kongresu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu mailowego lub numeru telefonu Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych lub nieprawdziwych danych.

Upoważniamy firmę Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. : Bank Pekao SA 78 1240 1994 1111 0010 4519 7201. Równocześnie oświadczamy, że zapoznałam/łem się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (DFR) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław (biuro@dfr.org.pl/ tel.: 71 736 06 20/ www.dfr.org.pl). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można pod adresem: iod@dfr.org.pl.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie Kongresu i rejestracja jego Uczestników, na podstawie akceptacji Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także marketingu bezpośredniego, rozumianego jako prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcy danych: pracownicy oraz współpracownicy DFR; podmioty, którym DFR zleca przetwarzanie danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania.
 4. Okres przechowywania danych: dane przechowywane są przez okres 10 lat.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji użytkowników Kongresu.
Wyrażam zgodę na:
[recaptcha]

Administratorem danych osobowych Uczestników Kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.