Zgłoszenie uczestnictwa

Uczestnicy:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba zgłaszająca:

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Dane do faktury:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Adres email:

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W Kongresie Ekonomicznym

(zwany dalej: „Regulaminem”)

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Kongresie ekonomicznym wraz z wieczorną galą, który odbędzie się w dniach 15 – 16 października 2018 r. we Wrocławiu (zwanym dalej: „Kongresem”).
 2. Organizatorem Kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu Kongresu.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Kongresu, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Kongresu.

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Kongresu definicje oznaczają:

 1. Organizator Kongresu – Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.
 2. Uczestnik Kongresu – Uczestnikiem może być każda firma działająca, zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba fizyczna.
 3. Administrator Danych Osobowych – Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.

§ 3.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE

 1. Uczestnikiem Kongresu może być każda firma działająca, zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba fizyczna.
 2. Osoba fizyczna, osoba prawna może zostać zgłoszona przez osobę trzecią po uprzednim uzyskaniu na piśmie zgody podmiotu zgłaszanego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:
  • Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.365timing.pl lub www.365timinig.com
  • Przestrzeganie Regulaminu.
 4. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Kongresie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:
  • Cena dla biznesu:
   1395 zł + 23% VAT
  • Cena dla administracji publicznej:
   795 zł + 23% VAT
 5. W przypadku rezygnacji z udziału do 14 września 2018 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 495 zł + 23% VAT.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału po 14 września 2018 r. pobierane jest 100% opłaty za zgłoszenie.
 7. Z tytułu uczestnictwa nie przysługuje zwrot kosztów wydatków poniesionych przez Uczestników (np. koszt dojazdu na Kongres).
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników Kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.
 9. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.10.2018 r.

§ 4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.
 3. Dane osobowe Uczestników Kongresu będą przetwarzane w związku z organizacją Kongresu.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Kongresu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu mailowego lub numeru telefonu Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych lub nieprawdziwych danych.
 3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Regulamin uczestnictwa stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w Kongresie.
Wyrażam zgodę na:
Jestem przedstawicielem:

Kod rabatowy:

Cena: zł/netto + 23% VAT

Administratorem danych osobowych Uczestników Kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, NIP 8971782009, REGON: 021856029, kapitał zakładowy: 7.005.000,00 zł.